Gebruikersovereenkomst

Gebruikersovereenkomst – Algemene Voorwaarden Clubplan

Artikel 1 – Algemeen

1.1 In deze gebruikersovereenkomst wordt verstaan onder:

 1. Account: De via een gebruikersnaam en wachtwoord toegankelijke account voor Wederpartij voor Applicatie;
 2. Applicatie: Online omgeving voor Wederpartij;
 3. Clubplan: Clubplan, ingeschreven in Kamer van Koophandel onder nummer 58882537 en leverancier van Diensten;
 4. Diensten: De op de Website en/of in deze overeenkomst omschreven diensten;
 5. Gebruiker:Gebruiker van Applicatie en/of de Informatie
 6. Wederpartij: De partij met wie Clubplan een Overeenkomst sluit;
 7. Informatie: De op of via de Website, Applicatie of de in het kader van de Diensten door Clubplan aan Wederpartij ter beschikking gestelde informatie;
 8. Overeenkomst:De overeenkomst tussen Clubplan en de Wederpartij op grond waarvan de Wederpartij bij Clubplan wordt geregistreerd en Clubplan aan die Wederpartij Diensten levert;
 9. SubWederpartij: Een werknemer van, of een persoon die anderszins werkzaam is voor en onder de verantwoordelijkheid valt van, de Wederpartij, die als Wederpartij van Diensten bij de Wederpartij en Clubplan is geregistreerd;
 10. Website: De website van Clubplan op www.Applicatie inclusief opvolgende pagina’s.
 11. Voorwaarden: de hieronder genoemde voorwaarden

 

Artikel 2 -Toepasselijkheid

 • 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Clubplan en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Clubplan en Wederpartij.
 • 2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Clubplan zijn in te zien en zij op verzoek van de Wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • 2.3.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 3 – Gebruik van Applicatie

 • 3.1 Clubplan stelt de voorwaarden vast waaronder gebruik kan worden gemaakt van Applicatie en de Diensten. Clubplan kan niet garanderen dat Applicatie en de Diensten te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud en de afhankelijkheid van Applicatie van internet en technologieën die in ontwikkeling zijn. Clubplan streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij Wederpartij zo beperkt mogelijk te houden.
 • 3.2 Wederpartij draagt zelf zorg voor de benodigde elektriciteit, verbindingen, hardware (het installeren van) software en randapparatuur en andere voorzieningen om zich met Applicatie in verbinding te kunnen stellen.
 • 3.3 Het is Wederpartij niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan zij redelijkerwijs kan vermoeden dat deze de overige Wederpartij van het Internet hinderen of het gebruik van de Applicatie of de Diensten nadelig beïnvloeden.
 • 3.4 Clubplan biedt Wederpartij Applicatie waar de Wederpartij zelf gegevens invoert, wijzigt of verwijdert. Clubplan verstrekt Wederpartij een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee Wederpartij toegang krijgt tot Applicatie. Clubplan draagt zorg voor het onderhoud van Applicatie. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor inrichting, instellingen, gebruik van Applicatie of informatieverschaffing aan haar leden of enigerwijs andere betrokken. Clubplan is niet verantwoordelijk om te controleren of ingevoerde gegevens en gegenereerde uitkomsten in Applicatie juist dan wel volledig zijn.
 • 3.5 Wederpartij zal aan Clubplan een melding maken wanneer er vermoedens bestaan dat er onrechtmatig toegang tot Applicatie is verkregen door derden. Dit kan via info@clubplan.nl
 • 3.6 Bij het constateren van een datalek of het voordoen van een beveiligingsincident dan kan Wederpartij dit melden via info@clubplan.nl. Clubplan zal per incident de status beoordelen en eventuele lekken dichten. In alle gevallen krijgt Wederpartij binnen 24 uur een reactie van Clubplan.
 • 3.7 Clubplan heeft het recht om Applicatie van tijd tot tijd aan te passen om functionaliteit te verbeteren en fouten te herstellen
 • 3.8 Clubplan is niet verplicht en draagt geen verantwoording om updates dan wel wijzigingen aan Applicatie door te voeren.
 • 3.9 Wederpartij zal Applicatie niet wijzigen, namaken of hacken.

 

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

 • 4.1 Clubplan is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van of in verband met:
 • 4.2 Het gebruik van Applicatie of het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met Applicatie of met derden, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen;
 • 4.3 Informatie afkomstig van Wederpartij of van een derde.
  • 4.3.1 Wederpartij vrijwaart Clubplan voor aanspraken jegens Clubplan van derden die verband houden met informatie afkomstig van deze Wederpartij of enig ander gebruik van Applicatie, de Informatie of de Diensten door Wederpartij.
  • 4.3.2 Wederpartij kan geen aanspraak maken op enige vergoeding of reducering of teruggave van abonnementskosten bij beperkingen of storingen van Applicatie.
  • 4.3.3 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming en in het geval dat Clubplan door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld, zal de toegang tot Applicatie of de levering van Diensten worden opgeschort dan wel beëindigd. Alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 5 – Privacy Policy

 • 5.1 Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor en garandeert dat alle gegevens die worden ingevoerd in Applicatie voldoen aan de vereisten voor een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Wederpartij zal alle verplichtingen met betrekking tot persoonsgegevens, zoals verplichte informatieverstrekking, inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens zelf nakomen en doorvoeren in Applicatie.
 • 5.2 Wederpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens die worden verkregen en verwerkt in Applicatie. Wederpartij draagt zelf de verantwoordelijkheid dat de gegevens niet onrechtmatig zijn verkregen en geen inbreuk maken op rechten van derden. Wederpartij vrijwaart  Clubplan voor elke (rechts)vordering van derden in verband met de verwerking van de gegevens in Applicatie of het gebruik van Applicatie.
 • 5.3 Clubplan garandeert de ingevoerde gegevens door Wederpartij niet beschikbaar te stellen aan derden of zelf te gebruiken voor welke doeleinden dan ook.
 • 5.4 Wederpartij moet de door Applicatie verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord geheim houden. Clubplan is niet verantwoordelijk voor misbruik hiervan.
 • 5.5 Mocht Clubplan kennis hebben van dan wel tot het besef komen dat informatie die Wederpartij in Applicatie heeft opgeslagen/uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal Clubplan direct handelen en Applicatie blokkeren.
 • 5.6 In het geval van een vermoeden van fraude of misbruik van Applicatie of Diensten is Clubplan gerechtigd de persoonsgegevens van Wederpartij aan de bevoegde autoriteiten te overhandigen.
 • 5.7 De genoemde persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor Clubplan en Wederpartij en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Clubplan hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is of wordt.

 

Artikel 6 – De overeenkomst

 • 6.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod op de website van Clubplan, aanmelding via een digitaal formulier, schriftelijk of via e-mail door Clubplan verstrekt aanbod of offerte en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden en vereiste of door het inloggen in de Applicatie.
 • 6.2 Indien de Wederpartij Applicatie langs elektronische weg heeft besteld, bevestigt Clubplan langs elektronische weg de ontvangst hiervan. Zolang Clubplan de ontvangst niet heeft bevestigd, kan de Wederpartij de overeenkomst ontbinden.
 • 6.3 Tenzij anders schriftelijk vermeld zal de overeenkomst tussen Clubplan en Wederpartij te allen tijde voor een periode van 12 maanden geldig zijn. Na elke periode van 12 maanden wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met telkens 1 maand. Wederpartij kan Applicatie schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand voor de verlengingsperiode. Afwijkend hiervan is de actie “Gratis account”. Hiervoor geldt dat bij inactiviteit van 3 maanden Clubplan het recht heeft Applicatie eenzijdig te beëindigen en de Overeenkomst op te zeggen.
 • 6.4 Wederpartij zal van Clubplan een factuur met betalingswijze en betaaltermijn ontvangen. Voorafgaand aan de periode van 12 maanden zal de Wederpartij het complete bedrag betalen. Wederpartij zorgt zelf voor een tijdige betaling en het bekend maken van de juiste gegevens van Wederpartij aan Clubplan.
 • 6.5 Als Wederpartij niet voldoet aan wat er in de Overeenkomst is bepaald, of als anderszins van Clubplan redelijkerwijze niet verwacht kan worden da Overeenkomst te handhaven, dan kan Clubplan de Overeenkomst per direct opzeggen. Te veel betaalde kosten worden in dat geval niet gerestitueerd.
 • 6.6 In geval van wanbetaling van de Wederpartij heeft Clubplan behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Wederpartij kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen en Applicatie voor de Wederpartij te blokkeren.
 • 6.7 Alle genoemde bedragen met betrekking tot de overeenkomst zijn exclusief BTW. De Wederpartij zal een factuur ontvangen waar de genoemde prijs wordt verhoogd met de BTW.
 • 6.8 Clubplan heeft het recht, zonder opgaaf van reden, Wederpartij te weigeren.
 • 6.9 Alle prijzen op de Website en andere communicatiemiddelen en kanalen van Clubplan zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten. Voor deze fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • 6.10 Clubplan behoudt zich het recht voor tarieven van Applicatie tussentijds te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden aan Wederpartij bekend gemaakt. Wanneer Wederpartij zich niet kan verenigen met een tariefwijziging kan Applicatie per de datum waarop de tariefwijziging in gaat opzeggen.


Wat is jouw spaardoel
voor de club?


Direct beginnen
© 2018 Clubplan Nederland | Website privacy | KvK 58882537